GINK (Graphs, Inference, Knoweldge), Grafy, Wnioskowanie, Wiedza

Opis zagadnień badawczych zespołu

  • Metody inżynierii oprogramowania: projektowanie oprogramowania i baz danych w oparciu o metody inżynierii wiedzy oraz reprezentacje grafowe. Wykorzystanie i rozwój kontekstowych tablic decyzyjnych ConDeT (ContextualDecisionTables).
  • Wnioskowanie czasoprzestrzenne, rozwój algorytmów planowania, w tym planowania wariantowego oraz planowania z ograniczeniami. Automatyczna analiza semantyczna informacji i danych.
  • Reprezentacja wiedzy i semantyczna identyfikacja związków pomiędzy pojęciami, wnioskowanie taksonomiczne.
  • Efektywne przetwarzanie danych reprezentowanych w postaci grafów. Opracowanie i rozwój koncepcji Dualnych Gramatyk Grafowych (Dual GraphGrammars).
  • Analiza i rozumienie danych geoprzestrzennych. Wnioskowanie oparte o relacje przestrzenne. Opracowanie koncepcji STGT (Spatially-TriggeredGraphGrammars).

Zastosowanie powyższych zagadnień badawczych w praktyce, w tym do: projektowania i implementacji systemów sterowania dużej skali (dynamiczne sterowanie oświetleniem ulicznym), planowania zużycia energii elektrycznej oraz sterowania jej przepływami, wnioskowanie semantyczne w oparciu o taksonomie celem identyfikacji pojęć, budowanie semantycznych map środowiska.

Skład Zespołu

Dr hab. Inż. Igor Wojnicki, prof. AGH

Igor Wojnicki

dr hab. inż., prof. AGH

Jest absolwentem Katedry Automatyki wydziału EAIiE, AGH. Doświadczenie zdobywał m.in. w ośrodkach naukowo-badawczych w USA: University of St.Louis Missouri oraz South Illinois UniversityEdwardsville.Obecnie prowadzi badania związane ze sztuczną inteligencją, a w szczególności inteligentnym sterowaniem, reprezentacją i przetwarzaniem wiedzy z wykorzystaniem grafów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych ukierunkowanych na wykorzystanie w przemyśle oraz komercjalizacją wyników badań naukowych.

Sebastian Ernst

Sebastian Ernst

dr inż.

Prowadzi prace naukowe oraz dydaktyczne związane ze sztuczną inteligencją oraz zarządzaniem danymi. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych związanych z analizą i przetwarzaniem danych, z zastosowaniem szerokiego spektrum rozwiązań, obejmujących również systemy klasy „big data”. Przygotowywał, a następniekierowałwykonaniemzadań badawczych w pionierskim projekcie stworzenia systemu inteligentnego oświetlenia drogowego w dwóch dzielnicach Krakowa. Obecnie prowadzi badania związane z semantyczną analizą danych geoprzestrzennych i ich wykorzystaniem w systemach „smart city”.

Weronika Teresa Adrian AGH

Weronika T. Adrian

dr inż.

Zajmuję się metodami sztucznej inteligencji, w tym przede wszystkim działem reprezentacji i przetwarzania wiedzy z użyciem technologii semantycznych, grafów wiedzy i logiki. Jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji, opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie w Kalabrii (Włochy) pod kierownictwem Profesora Nicoli Leone. W ramach rozprawy doktorskiej przedstawiła system do ekstrakcji informacji z kolekcji "podobnych" dokumentów, w oparciu o ontologię, kompozycję narzędzi rozpoznawania tekstu oraz reguły logiczne. W ramach stażu po doktorskiego zajmowała się tematyką rozumowania strumieniowego, w szczególności z użyciem metod programowania deklaratywnego. Adrian brała udział w wielu projektach badawczych i rozwojowych (HeKatE, BIMLOQ (MNiSW), INDECT (EU FP7), Prosecco (NCBiR), KnowRex, S2BDW (granty we Włoszech)), programach współpracy nauki z biznesem (Wiedza i Praktyka, SPiN (MARR)) oraz programach unijnych (it2edu). Jest absolwentką pierwszej edycji programu "Top 500 Innovators", w ramach którego ukończyła dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Michał Rad AGH

Michał Rad

dr inż.

Absolwent Automatyki wydziału EAIiE AGH, od 2001 roku zatrudniony w Katedrze Maszyn Elektrycznych wydziału EAIiE (obecnie Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii). Główne obszary działalności naukowej to diagnostyka maszyn oparta na nowoczesnych metodach analizy danych, również z elementami sztucznej inteligencji. Zastosowanie metod informatyki w pomiarach i badaniach naukowych, tworzenie aplikacji umożliwiających badania (w tej dziedzinie współpraca z przemysłem i Uniwersytetem Rolniczym).

Mirosław Gajer

Mirosław Gajer

dr inż.

Jest absolwentem Katedry Automatyki na Wydziale AEIiE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje przed wszystkim wokół zagadnień związanych z lingwistyką komputerową, przetwarzaniem języka naturalnego i inżynierią lingwistyczną. W szczególności prowadzi badania nad rozwijaniem użytecznych narządzi informatycznych przeznaczonych dla językoznawców, przekładoznawców, filologów i tłumaczy. Między innymi, pracuje nad systemami klasy Machine-Aided Human Translation i ich wykorzystaniem na potrzeby rekonstrukcji i rewitalizacji zagrożonych wymarciem języków. Ponadto zajmuje się sztuczną inteligencja obliczeniową, a w szczególności zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych, rojowych i immunologicznych w systemach optymalizacji wielokryterialnej oraz badaniem otwartych sztucznych systemów ewolucyjnych. Prowadzi także prace badawcze związane z symulacją procesu ewolucji języków naturalnych oraz zajmuje się dziedziną kryptologii historycznej (komputerowe badania inskrypcji dysku z Fajstos oraz tekstu manuskryptu Wojnicza).