Seminaria Katedry Informatyki Stosowanej WEAIiIB AGH, rok akademicki 2020/2021

DataPrelegentTemat
25.11.20Dr inż. Weronika T. Adrian

Analiza podobieństwa obiektów i pojęć w grafach wiedzy

Analysis of the similarity of objects and notions in knowledge graphs

Prezentacja     Streszczenie 

02.12.20Dr Dariusz Jamróz

Wielowymiarowe światy, wielowymiarowa rzeczywistość wirtualna, analiza wielowymiarowych danych

Multidimensional worlds, multidimensional virtual reality, multidimensional data analysis

09.12.20Dr Denise Angilica, Department of Mathematics and Computer Science, University of CalabriaUsing rule-based tools for the fast prototyping of artificial players in game development
16.12.20Dr Marek Adrian

Strategie czyste w grach Stackelberga

Clean strategies in Stackelberg competition

13.01.21Dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH

Logiczna weryfikacja modeli oprogramowania i wybrane zagadnienia procesów decyzyjnych w inteligentnych środowiskach

Logical verification of software models and selected issues of decision-making processes in intelligent environments

20.01.21Dr inż. Jerzy Biernacki

Zastosowanie paradygmatu funkcyjnego do formalnej analizy systemów modelowanych w języku Alvis

Application of the functional paradigm to the formal analysis of systems modeled in the Alvis language

27.01.21Dr inż. Jarosław Baniewicz

Modelowanie systemów wbudowanych czasu rzeczywistego na platformie jednoprocesorowej

Modeling of real-time embedded systems on a single-processor platform

03.02.21Dr inż. Mirosław Gajer

Wybrane zagadnienia opracowywania narzędzi informatycznych wspomagających proces rekonstrukcji i rewitalizacji zagrożonych wymarciem języków

Selected issues of developing IT tools supporting the process of reconstruction and revitalization of the endangered languages

Prezentacja     Streszczenie 

10.02.21Pierangela Bruno, Department of Mathematics and Computer Science, University of Calabria

Understanding neural network-based classifications: an application to COVID-19 diagnosis

Prezentacja     Streszczenie 

17.02.21Dr Paweł Morkisz

Deep Learning w przewidywaniu awarii maszyn

Deep Learning in predicting machine failures

Streszczenie

03.03.21Mgr inż. Michał Pikus

Detekcja oraz klasyfikacja obiektów (samochodów, znaków drogowych, pieszych) na podstawie danych wejściowych z kamery, radaru oraz lidar z wykorzystaniem sieci DNN

Detection and classification of objects (cars, road signs, pedestrians) based on input data from the cameras, radars and lidars using a DNN network

Streszczenie

10.03.21Dr inż. Patryk Orzechowski

Data science w bioinformatyce – biklasteryzacja

Data science in bioinformatics – biclustering

Prezentacja     Streszczenie 

17.03.21Dr Krystian Jobczyk

Charakteryzowalność I. rzędu typu Lindstromowskiego dla ciągłych struktur analitycznych bazujących na miarach

First order characterizability of the Lindstrom type for continuous analytical structures based on measures

24.03.21Mgr inż. Konrad Zaworski

Technologia Blockchain na przykładzie kryptowaluty Bitcoin

Blockchain technology on the example of Bitcoin cryptocurrency

Prezentacja     Streszczenie 

31.03.21Dr inż. Paweł Skrzyński

Car Sharing – wyzwania i problemy

Car Sharing – challenges and problems

Streszczenie    Prezentacja

14.04.21Dr inż. Tomasz Nabagło

System pomiaru przemieszczenia liniowego i kątowego układu bronchofiberoskopu, oparty na laserowym czujniku optycznym

Linear and angular displacement measurement system of the bronchofiberscope system, based on a laser optical sensor

Prezentacja     Streszczenie 

21.04.21Dr inż. Krzysztof Kluza

Wprowadzenie do metod eksploracji procesów biznesowych

Introduction to the methods of business process mining

Streszczenie

28.04.21Dr inż. Maciej Gierdziewicz

Modelowanie transportu neurotransmitera w kolbce presynaptycznej neuronu

Modeling of neurotransmitter transport in the presynaptic bouton of a neuron

Streszczenie

05.05.21Mgr inż. Paweł Jemioło

Rozpoznawanie emocji za pomocą Sztucznej Inteligencji

Recognizing emotions with Artificial Intelligence

Streszczenie

12.05.21Dr Paweł Morkisz

szkolenie online “Fundamentals of Deep Learning” link

online training „Fundamentals of Deep Learning

19.05.21Dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ; Adrian StępniaDealing with Limited Sample in Office Documents Classification. A Case of TableDetection Inside Court Files
Prezentacja
02.06.21Mgr inż. Łukasz Stefanowicz

Dekompozycja współbieżnych systemów sterowania opisanych sieciami Petriego

Decomposition of concurrent control systems described by Petri nets

Prezentacja     Streszczenie 

09.06.21Mgr inż. Grzegorz Bazior

Symulacje poruszania pieszych w warunkach dużych gęstości

Pedestrian movement simulations in conditions of high density

Streszczenie

16.06.21Mgr inż. Dominik SepiołoeXplainable Artificial Intelligence
Streszczenie