ZESPÓŁ MODELOWANIA I ANALIZY SYSTEMÓW WSPÓŁBIEŻNYCH

Zespół modelowania i analizy zajmuje się zagadnieniami związanymi z modelowaniem i analizą formalną współbieżnych systemów dyskretnych, przede wszystkim w odniesieniu do asynchronicznych wbudowanych układów i systemów sterowania w czasie rzeczywistym. W ramach badań wykorzystywany jest szereg modeli formalnych, takich jak automaty skończone i czasowe, modele grafowe, klasyczne sieci Petriego oraz szeroki wachlarz uogólnionych sieci, m.in. różnego rodzaju intepretowane sieci, sieci czasowe, kolorowane, RTCP-sieciW zespole jest rozwijany formalny język modelowania systemów współbieżnych Alvis.

W zakresie metod analizy formalnej w zespole są wykorzystywane i rozwijane rozmaite podejścia, takie jak model checking („sprawdzanie modelu”), konstruowanie i analiza pełnych i zredukowanych przestrzeni stanów systemów, analiza symboliczna, redukcja systemów i analiza strukturalna.

Innymi obszarami badań są m.in. zagadnienia związane z dekompozycją systemów współbieżnych na podsystemy sekwencyjne oraz synchronizacją i determinizmem w systemach współbieżnych.

Skład Zespołu

Karatkiewicz AGH Karatkevich

Andrei Karatkevich

dr hab. inż., prof. AGH

Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim metod analizy formalnej współbieżnych systemów dyskretnych, m. in. modeli bazujących na sieciach Petriego. Zajmuję się zarówno teoretycznymi aspektami takiej analizy, jak i zastosowaniami dotyczącymi współbieżnych układów sterowania logicznego, takich jak systemy wbudowane czasu rzeczywistego. Inne zainteresowania dotyczą zagadnień algorytmicznych i teorii grafów.

Szpyrka AGH

Marcin Szpyrka

prof. dr hab.

Zainteresowania naukowe dotyczą metod formalnych modelowania i weryfikacji systemów współbieżnych, w tym systemów czasu rzeczywistego, z użyciem języka Alvis, sieci Petriego, algebr procesów i technik weryfikacji modelowej. Kieruje zespołem rozwijającym formalny język modelowania Alvis. Zajmuje się ponadto metodami eksploracji danych i uczenia maszynowego w szczególności w kontekście Przemysłu 4.0. Obecnie jest dyrektorem Szkoły Doktorskiej AGH.

Baniewicz AGH

Jarosław Baniewicz

dr inż.

Zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie metod formalnych w analizie systemów informatycznych. W szczególności badania te dotyczą aspektów temporalnych systemów, równoległości i współbieżności wykonywanych procesów oraz komunikacji pomiędzy aktorami modelu danego systemu. Dodatkowe zainteresowania dotyczą algorytmiki, programowania funkcyjnego oraz procesu tworzenia i zarządzania projektem informatycznym w metodykach zwinnych.

default-avatar

Konrad Zaworski

mgr inż., doktorant

Jest absolwentem Wydziału EAIiIB Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w którym obecnie jest zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Informatyki Stosowanej. Stopień magistra inżyniera uzyskał w dyscyplinie Informatyka. Zainteresowania naukowe obejmują bazy danych, a w szczególności technologię blockchain (rozproszona, zdecentralizowana baza danych). Prowadzi prace badawcze związane z zastosowaniem technologii blockchain w systemach medycznych, których punktem kulminacyjnym będzie obrona dysertacji naukowej.